Xây Dựng Blogs Web ASP.NET Core MVC – Let’s Build an ASP.NET Core MVC Web Application on .NET 5

0
543
Xây Dựng Blogs Web ASP.NET Core MVC - Let's Build an ASP.NET Core MVC Web Application on .NET 5
Xây Dựng Blogs Web ASP.NET Core MVC - Let's Build an ASP.NET Core MVC Web Application on .NET 5

Chia sẻ khóa học lập trình Web Asp.net core 5.0

Mình là 1 người lập trình nghiệp dư, trong khoảng thời gian rãnh mình đã xây dựng xong các khóa học lập trình web asp.net core chia sẻ cho cộng đồng hoàn toàn miễn phí

Vì là một lập trình viên nghiệp dư nên sẽ có rất nhiều thiếu xót, Khóa học này chỉ dành cho những bạn mới tìm hiểu về lập trình về asp net core 5.0

Nội dung chính của khóa học Xây Dựng Blogs Web ASP.NET Core MVC

XÂY DỰNG BLOG VỚI ASP.NET CORE 5.0 MVC

I. Lựa chọn Template

II. Thiết kế Database

III. Xây dựng layout cho website

III.1. Xây dựng layout quản lý

III.2. Xây dựng layout cho người dùng

IV. Xây dựng các tác vụ quản lý ( Admin )

IV.1. Quản lý tin tức

 • i. Thêm tin tức
 • ii. Xóa tin tức
 • iii. Sửa tin tức
 • iv. Tìm kiếm tin tức
 • v. Danh Sách tin tức

IV.2. Quản lý danh mục

 • i. Thêm danh mục
 • ii. Xóa Danh Mục
 • iii. Chỉnh sửa danh mục
 • iv. Tìm kiếm danh mục
 • v. Danh Sách danh mục

IV.3. Quản lý tài khoản

 • i. Đăng nhập quản trị
 • ii. Đăng xuất quản trị
 • iii. Thêm tài khoản
 • iv. Xóa tài khoản
 • v. Chỉnh sửa tài khoản
 • vi. Tìm kiếm tài khoản
 • vii. Danh Sách tài khoản

IV.4. Phân quyền quản trị

V. Xây dựng giao diện người dùng

V.1. Hiển thị danh mục

V.2. Hiển thị quảng cáo

V.3. Phân trang

V.4. Giao diện Index

V.5. Giao diện Danh mục

V.6. Giao Diện tin tức

V.7. Xử lý Cache

VI. CẤU HÌNH SEO

VI.1. Tạo Sitemap cho website tự động

DANH SÁCH CÁC VIDEO TRONG CHUỖI VIDEO Xây Dựng Blogs Web ASP.NET Core MVC

https://www.youtube.com/watch?v=7kjwd3n3V4s