Xây Dựng Website Theo Dõi Việc Cấp Phát Văn Bằng Chứng Chỉ Cho Sinh Viên

Xây Dựng Website Theo Dõi Việc Cấp Phát Văn Bằng Chứng Chỉ Cho Sinh Viên

Xây Dựng Website Theo Dõi Việc Cấp Phát Văn Bằng Chứng Chỉ Cho Sinh Viên

Giới thiệu đồ án tốt nghiệp “Xây dựng website theo dõi việc cấp phát văn bằng chứng chỉ
sinh viên“:

Khi đi lấy bằng tốt nghiệp sinh viên cầm theo phiếu hoàn tất thủ tục, chứng minh nhân dân, ảnh3x4, chứng chỉ quốc phòng, chứng chỉ giáo dục thể chất tới phòng Đào tạo. Nhân viên phòng đào tạo tiếp nhận phiếu hoàn tất thủ tục và giấy tờ. Dựa vào phiếu hoàn tất thủ tục và quyết định tốt nghiệp, danh sách sinh viên lấy bằng tốt nghiệp. Nếu thông tin về sinh viên hay phiếu hoàn thủ tục sai, thì nhân viên phòng đào tạo trả lại phiếu hoàn tất thủ tục cho sinh viên, nếu đúng thì nhân viên phòng đào tạo lưu thông tin sinh viên vào sổ lưu cấp bằng tốt nghiệp.

Nhân viên phòng đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên. Cuối cùng sinh viên ký xác nhận để nhận bằng tốt nghiệp vào “ sổ lưu cấp bằng tốt nghiệp”. Sau khi lấy các chứng chỉ, bằng tốt nghiệp sinh viên sẽ rút hồ sơ nhập học tại phòng đào tạo. Sinh viên cầm theo bằng tốt nghiệp tô, thẻ sinh viên, phiếu thu hồ sơ nhập học nộp tại phòng đào tạo. Nhân viên phòng đào tạo tiếp nhận, kiểm tra thông tin sinh viên và danh sách sinh viên lấy hồ sơ. Nếu sai thì không trả hồ sơ nhập học, nếu đúng nhân viên phòng đào tạo lưu thông tin sinh viên vào sổ ký rút hồ sơ. Nhân viên phòng đào tạo trả hồ sơ nhập học cho sinh viên.

Cuối cùng sinh viên ký xác nhận thông tin vào sổ ký rút hồ sơ. Bài toán đặt ra là sinh viên, nhà trường, phụ huynh, nhà tuyển dụng muốn xem, xác thực các văn bằng, chứng chỉ của sinh viên đúng hay không? Sinh viên có những văn bằng, chứng chỉ gì?

CLICK LINK DOWNLOAD ĐỒ ÁN TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right