Việt Sử Tiêu Án – Ngô Gia Văn Phái

Việt Sử Tiêu Án – Ngô Gia Văn Phái

Giới thiệu sách Việt Sử tiêu án của tác giả Ngô Gia Văn Phái. Đọc online sách Việt Sử tiêu án. Download ebook Việt Sử tiêu án..

Việt Sử tiêu án – Ngô Gia Văn Phái

MỤC LỤC

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

I. HỌ HỒNG-BÀNG
1) KINH-DƯƠNG VƯƠNG
2) LẠC-LONG QUÂN
3) HÙNG-VƯƠNG

II. NHÀ THỤC
1) AN-DƯƠNG-VƯƠNG
2) CỔ-LOA THÀNH
3) TRUYỆN LÝ-ÔNG-TRỌNG

III. NGOẠI THUỘC : NHÀ TRIỆU
1) TRIỆU ĐÀ
2) TRIỆU-ĐÀ TỰ LẬP LÀM VUA NAM-VIỆT
3) TRIỆU-VĂN-VƯƠNG
4) TRIỆU-MINH-VƯƠNG
5) TRIỆU-AI-VƯƠNG

IV. NGOẠI THUỘC TÂY-HÁN

V. TRƯNG-NỮ-VƯƠNG

VI. NGOẠI THUỘC ĐÔNG-HÁN

VII. NGOẠI THUỘC NGÔ, TẦN, TỐNG, TỀ, LƯƠNG

VIII. TIỀN-LÝ
1) TIỀN-NAM-ĐẾ
2) ĐÀO-LANG-VƯƠNG
3) TRIỆU-VIỆT-VƯƠNG (PHỤ THÊM)
4) HẬU-NAM-ĐẾ
5) NGOẠI THUỘC TÙY VÀ ĐƯỜNG
6) NAM BẮC PHÂN TRANH

IX. NHÀ NGÔ
1) TIỀN NGÔ-VƯƠNG
2) HẬU NGÔ-VƯƠNG
3) CHÉP PHỤ CÁC SỨ QUÂN

X. NHÀ ĐINH
1) TIÊN HOÀNG ĐẾ
2) ĐẾ-TOÀN

XI. NHÀ LÊ
1) ĐẠI-HÀNH HOÀNG-ĐẾ
2) TRUNG-TÔN HOÀNG-ĐẾ
3) KHAI-MINH-VƯƠNG

XII. NHÀ LÝ
1) THÁI-TỔ HOÀNG-ĐẾ
2) THÁI-TÔN HOÀNG-ĐẾ
3) THÁNH-TÔN HOÀNG-ĐẾ
4) NHÂN-TÔN HOÀNG-ĐẾ
5) THẦN-TÔN HOÀNG-ĐẾ
6) ANH TÔN HOÀNG ĐẾ
7) CAO-TÔN HOÀNG-ĐẾ
8) HUỆ-TÔN HOÀNG-ĐẾ
9) BÀ CHIÊU HOÀNG

XIII. NHÀ TRẦN
1) THÁI-TÔN HOÀNG-ĐẾ
2) THÁNH-TÔN HOÀNG-ĐẾ
3) NHÂN-TÔN HOÀNG-ĐẾ
4) ANH-TÔN HOÀNG-ĐẾ
5) MINH-TÔN HOÀNG-ĐẾ
6) HIẾN-TÔN HOÀNG-ĐẾ
7) DỤ-TÔN HOÀNG-ĐẾ
8) NGHỆ-TÔN HOÀNG-ĐẾ
9) DUỆ-TÔN HOÀNG-ĐẾ
10) PHẾ-ĐẾ
11) THUẬN-TÔN HOÀNG-ĐẾ
12) THIẾU-ĐẾ
13) HỒ-QUÝ-LY VÀ HÁN-XƯƠNG (PHỤ THÊM)

XIV. HẬU-TRẦN
1) VUA GIẢN-ĐỊNH
2) VUA TRÙNG-QUANG

XV. NGOẠI THUỘC NHÀ MINH

leaf-right
leaf-right