Vấn Đề Việt Ngữ – Tác giả : Quốc Bảo

Vấn Đề Việt Ngữ – Tác giả : Quốc Bảo

Vấn Đề Việt Ngữ – Tác giả : Quốc Bảo

Từ ngày 4 tháng 6 năm 1949, theo pháp lý quốc tế, nước Việt Nam ta hoàn toàn thống nhất, vì Quốc hội Pháp đã chuẩn phê nhìn nhận Nam kỳ là lãnh thổ Việt Nam, không còn là thuộc địa của Pháp nữa.

Lãnh thổ đã thống nhất như thế, không có lẽ gì còn để ngôn ngữ văn tự không được thống nhất. Chúng tôi, đã lâu, vẫn có hoài bão gây phong trào thống nhất văn tự ngôn ngữ, mới đây được đọc những bài luận thuyết về Việt ngữ của ông Quốc Bảo, có đăng trên báo Tia Sáng ở Hà nội và Tiếng Việt ở Nam vang, hợp với ý kiến của chúng tôi, nên chúng tôi có nhờ ông Quốc Bảo sửa chữa lại, cho in thành tập để cống hiến quốc dân với ý niệm:

THỐNG NHẤT VIỆT NGỮ và TINH NGHĨA VIỆT NGỮ.

Hà nội, ngày 10 tháng 5 năm 1954

QUẢNG VẠN THÀNH

***

VẤN ĐỀ VIỆT NGỮ

Quí thay văn tự nước nhà,

Thực là quốc túy, thực là quốc hoa,

Ra công ma luyện kẻo mà

Để cho cùn sét, lỗi đà tại ai !

DƯƠNG BÁ TRẠC

(Cảm đề tập văn dịch Đường thi của Ô. Lệ Thần Trần trọng kim)

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right