Tử Vi Khảo Luận – Hoàng Thường và Hàm Chương – PDF

Tử Vi Khảo Luận – Hoàng Thường và Hàm Chương – PDF

Tử Vi Khảo Luận – Hoàng Thường và Hàm Chương – PDF

Tử Vi Khảo Luận. Của 2 đồng tác giả là Hoàng Thường và Hàm Chương, đều được ghi trên tựa sách là 2 tiến sĩ. Sách trình bày nhiều kiến giải rất riêng của 2 tác giả theo kinh nghiệm riêng. Phong cách viết mang đậm tính ‘khuyên nhủ’. Sách có phần phân tích về 12 vòng tương đương với 12 thế đứng của Tử Vi. Các tác giả coi như 12 cách cục hay 12 hoàn cảnh xã hội mà đương số sinh ra. Các tác giả cũng đưa ra quan điểm về 3 vòng Sinh Tuế Lộc ngoài chuyện phản ánh tam tài Thiên Địa Nhân, còn phản ánh Thời (Lộc), Vận (Sinh) và Thái độ cần có của một cá nhân (Tuế). Rất đáng đọc tham khảo, đúng như tên sách là Khảo Luận.

Chương 1. Tài liệu căn bản

Chương 2. An sao

Chương 3. Tính vận hạn

Chương 4. Cách và phú

Chương 5. Ý nghĩa các sao

Chương 6. Mười hai vòng chính tinh

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right