Tư Tưởng, Lý Luận Với Đổi Mới Và Phát Triển Đất Nước

Tư Tưởng, Lý Luận Với Đổi Mới Và Phát Triển Đất Nước

Tư Tưởng, Lý Luận Với Đổi Mới Và Phát Triển Đất Nước

Cuốn sách tập hợp các bài phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tại các hội thảo khoa học, cùng các bài viết đã được đăng trên các báo, tạp chí, sách… trong thời gian từ năm 2016 đến nay, và được kết cấu gồm 3 phần:

– Phần thứ nhất: Vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng;

– Phần thứ hai: Bản hùng ca của dân tộc và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng;

– Phần thứ ba: Cơ đồ dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước.

Cuốn sách là tài liệu quý, có giá trị khoa học và giáo dục, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt sâu sắc hơn về nền tảng tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Related Post

leaf-right
leaf-right