Thiên Văn Vận Số – Dương Công Vinh – PDF

Thiên Văn Vận Số – Dương Công Vinh – PDF

Thiên Văn Vận Số – Dương Công Vinh – PDF

Cuốn sách “Thiên văn vận số” hay còn gọi là “sách thiên văn tinh tú chiếu số người” của tác giả Dương Công Vinh soạn thảo nhằm giúp cho mọi người biết số phận, ngày giờ và phương hướng kết hung, để đi làm ăn, giống như cây đuốc soi sáng người đi trong đêm tối.

Bởi xưa kia có lời của đức Phật Tổ khuyên rằng: “Tiên giá nhi hậu giác tha” Nghĩa là: Người biết trước phải cho người khác biết sau. Đời Tây Hán có ông Hàn Công nói rằng: “Biết mà không nói là đại bất nhơn. Nói mà không đủ là đại bất nghĩa”. Bởi thế cho nên tôi bằng lòng đem hết trí lực công phu để diễn nghĩa cho được thành toàn bản sách Thiên Văn này mang công hiến cho đời.

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right