Thiền Sư Dựng Nước – Tác giả: Hoàng Quốc Hải

Thiền Sư Dựng Nước – Tác giả: Hoàng Quốc Hải

Thiền Sư Dựng Nước – Tác giả: Hoàng Quốc Hải

Tác phẩm này nhằm tôn vinh các bậc tiên hiền, tiên liệt thuộc về thời đại nhà Lý – Một thời đại đã đặt cơ sở vững chắc cho nền văn hiến và xây dựng một nước Đại Việt văn minh, giàu thịnh và hùng mạnh vào bậc nhất trong lịch sử nước nhà.

Thành Đại La, ở giữa khu vực trời đất, có thế rồng cuộn hổ ngồi, ở giữa nam bắc đông tây, tiện hình thế núi sông sau trước, đất rộng mà bằng phẳng, vật rất thịnh mà phồn vinh, xem khắp nước Việt, chỗ ấy là nơi hơn cả. Thật là chỗ tụ hội của bốn phương, là nơi thượng đô của kinh sư muôn đời…

(Trích Chiếu dời đô của vua Thái tổ Lý Công Uẩn)

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right