Tải Sách Kinh Dịch Nguyên Thủy – PDF

Tải Sách Kinh Dịch Nguyên Thủy – PDF

Tải Sách Kinh Dịch Nguyên Thủy – PDF

…Văn-minh của Việt-thường cao thấp thế nào? Đặc-tính của nền Văn-minh ấy ra làm sao? Dân-tộc Việt-thường còn để lại di-tích đáng kể nào chăng?

Nội-dung quyển Kinh Dịch nguyên-thủy nầy sẽ giải-đáp các câu hỏi ấy.

Đại-khái chúng tôi đề-cập đến nguồn-gốc của kinh Dịch, hay nói đúng hơn, của bản kinh Dịch nguyên-thủy, gồm 64 quẻ mà thôi, chưa có lời văn của các thánh Văn-Vương, Châu-Ông và Khổng-Tử. Chúng tôi thử chứng-minh rằng bản kinh Dịch đó phát-xuất từ xứ Việt-thường.

Nhận-xét của chúng tôi có hợp-lý chăng? ấy là do sự phán-đoán của độc-giả, sau khi đã đọc kỹ quyển sách.

Riêng chúng tôi thì đây là kết-thúc một vấn-đề mà chúng tôi đã để tâm tra-cứu từ lâu, có trên ba mươi năm. Sau khi đắn-đo, phối-kiểm những sử-liệu một cách khách-quan, chúng tôi nhận thấy không còn giải-đáp nào khác cho bài toán lịch-sử “nguồn-gốc kinh Dịch”.

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right