Tải Sách Dịch Kinh Tân Khảo – Quyển 1 – PDF

Tải Sách Dịch Kinh Tân Khảo – Quyển 1 – PDF

Tải Sách Dịch Kinh Tân Khảo – Quyển 1 – PDF

Ta thường nói: Đông Tây không bao giờ gặp nhau. Câu đó không thể áp dụng được trong giới Triết học tuy có đến hàng trăm đường lối khác nhau nhưng chung qui cũng gồm về một mối.

Lấy cái thực học Âu Mỹ để so sánh với Triết học Á.Đông cân nhắc nhau thì phần nhiều cái học Á Đông bị lu mờ chỉ vì cách trình bày, luận lý không được rõ ràng. Nhưng về tinh thần thì bao trùm sâu rộng khắp cả vũ trụ. Như Thiên văn, Địa lý, Dịch lý mà Ông Cha ta vẫn cho là những môn học khó khăn huyền diệu. Vì những lẽ trên, ta thấy khó khăn khúc triết mà xếp đặt các học thuyết ấy vào hàng Tâm truyền hay Bí truyền. Nhưng nếu tả lấy những học thuyết hiện tại của Âu Mỹ hòa với Dịch.lý đề giải thích cho rõ, ta cảm thấy cái Lý học Á Đông đã đến chỗ tuyệt. đối huy hoàng.

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right