Phân Tâm Học Và Tôn Giáo – Erich Fromm

Phân Tâm Học Và Tôn Giáo – Erich Fromm

Phân Tâm Học Và Tôn Giáo – Erich Fromm

Phân Tâm Học Và Tôn Giáo: Trong tác phẩm cô đọng và đặc sắc này, Erich Fromm phân tích những vấn đề nền tảng của đức tin và nghi thức tôn giáo trong tiến trình lịch sử, và những khám phá của phân tâm học liên quan đến chủ đề này. Phân tâm học nghiên cứu bản chất con người đằng sau các biểu tượng tôn giáo và các biểu tượng phi tôn giáo, và như Erich Fromm chứng minh, chỉ khi nào phân biệt được tôn giáo độc đoán và tôn giáo nhân bản, chúng ta mới có thể “chữa trị tâm hồn” con người, chữa trị các căn bệnh của thời đại.

Vấn đề tôn giáo không phải là vấn đề Thượng đế mà là vấn đề con người, từ đó, con người có thể thấu hiểu và khước từ các dạng sùng bái thần tượng, đồng thời tôn vinh và gìn giữ những di sản tinh thần quý báu nhất của chính mình.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right