Lịch Sử Chủ Nghĩa Tư Bản Từ 1500 Đến 2000 – Michel Beaud

Lịch Sử Chủ Nghĩa Tư Bản Từ 1500 Đến 2000 – Michel Beaud

Lịch Sử Chủ Nghĩa Tư Bản Từ 1500 Đến 2000 – Michel Beaud

Trong bối cảnh của thế giới hiện nay, chủ nghĩa xã hội lâm vào khủng hoảng, bước vào một thời kỳ thoái trào tạm thời, không khỏi không có dao động trong việc nhận biết bản chất của chủ nghĩa tư bản và phủ nhận tính tất yếu của lịch sử phát triển của loài người – Chủ nghĩa xã hội sẽ là người “đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản”, thì việc cung cấp những tư liệu và quan điểm nhận thức đầy đủ và đúng đắn về bản chất của chủ nghĩa tư bản là rất cần thiết.

leaf-right
leaf-right