Learn Google Flutter Fast: 65 Example Apps – PDF

Learn Google Flutter Fast: 65 Example Apps – PDF

Learn Google Flutter Fast: 65 Example Apps – PDF

Learn Google Flutter by example. Over 65 example mini-apps. Chapters Include: Three Chapters on Dart Language. Introduction to Flutter. Installing Flutter. Your first Flutter App. Dependencies & Packages. Introduction to Widgets & Composition. Stateless Widgets. Stateful Widgets. Basic Material Widgets. Multi-Child Widgets. Single-Child Widgets. App Scaffolding Widgets. Other Widgets. Builders. Routing & Navigation. Forms. Http, Apis, REST & JSON. Flutter with Http, Apis, REST & JSON. State. State & Stateful Widgets. State & InheritedWidgets. State & Scoped Model. State & BLoCs with Streams. Local Persistence. Mixins. Debugging & Performance Profiling. Change Detection, Keys & Rendering. Other Performance Considerations. Publishing Your App. Flutter Resources.

Nội dung cuốn sách:

  • Giới thiệu bức tranh tổng quan của lập trình đa nền tảng.
  • Dart cơ bản.
  • Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Dart nâng cao.
  • Giới thiệu Flutter.
  • Cài đặt Flutter và các công cụ lập trình cần thiết.
  • Bước đầu tạo dự án Helloworld với Flutter.
  • Cài đặt máy ảo và chạy dự án.
  • Cài đặt thư viện và package cần thiết.
  • Widget, HTTP, Navigation, Form…
  • Tất nhiên, cái hay của cuốn sách này chính là việc vừa học lý thuyết vừa thực hành thông qua các ứng dụng ví dụ.
Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right