Jung Đã Thực Sự Nói Gì – Tác giả : Edward Amstrong Bennet

Jung Đã Thực Sự Nói Gì – Tác giả : Edward Amstrong Bennet

Jung Đã Thực Sự Nói Gì – Tác giả : Edward Amstrong Bennet

Jung sinh năm 1875 và mất 1961. Nhiều tư tưởng của ông và cả một số thuật ngữ do ông đặt ra đã được đưa vào tâm lý học mà không cần biết nguồn gốc của chúng. Jung là người đầu tiên áp dụng những tư tương phân tâm học vào việc nghiên cứu bệnh tâm thần phân liệt. Ông đưa ra những khái niệm hướng ngoại và hướng nội và những thuật ngữ tổ hợp, cổ mẫu, cá nhân hóa và vô thức tập thể…

Related Post

leaf-right
leaf-right