Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Đỗ Xuân Lôi – PDF

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Đỗ Xuân Lôi – PDF

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Đỗ Xuân Lôi – PDF

Cuốn sách Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Đỗ Xuân Lôi – PDF bao gồm 11 chương những nội dung chính sau:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Thiết kế và phân tích giải thuật.

Chương 3: Giải thuật đệ qui.

Chương 4: Mảng và danh sách.

Chương 5: Ngăn xếp và hàng đợi.

Chương 6: Cây.

Chương 7: Đồ thị và các cấu trúc phi tuyến khác.

Chương 8: Quản lý bộ nhớ.

Chương 9: Sắp xếp.

Chương 10: Tìm kiếm.

Chương 11: Sắp xếp và tìm kiếm ngoài.

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right