Cambridge Vocabulary for IELTS (Ebook + Audio) Download

Cambridge Vocabulary for IELTS (Ebook + Audio) Download

Cambridge Vocabulary for IELTS (Ebook + Audio) Download

Từ vựng luyện thi IELTS – Vocabulary for Ielts with answers

Bố cục sách:

UNIT 1: Growing up – Trưởng thành 5

UNIT 2: Mental and physical development – Phát triển tinh thần và thể chất 10

UNIT 3: Keeping fit – Giữ dá 15

UNIT 4: Lifestyles – Lối sống 23

UNIT 5: Student life – Cuộc sống sinh viên 28

Test One (Units 1-5) 34

UNIT 6: Effective communication – Giao tiếp hiệu quả 36

UNIT 7: On the move – Sự chuyển động 44

UNIT 8: Throught the ages – Qua các thời đại 50

UNIT 9: The natural world – Thế giới tự nhiên 55

UNIT 10: Reaching for the skies – Vươn tới bầu trời 63

Test Two (Units 6-10) 68

UNIT 11: Design and innovation – Thiết kế và sự đổi mới 70

UNIT 12: Information technology – Công nghệ thông tin 78

UNIT 13: The modern world – Thế giới hiện đạ 83

UNIT 14: Urbanisation – Đô thị hóa 88

UNIT 15: The green revolution – Cuộc cách mạng xanh 95

Test Three (Units 11-15) 100

UNIT 16: The energy crisis – Cuộc khủng hoảng năng lượng 102

UNIT 17: Talking business – Nói về công việc 109

UNIT 18: The law – Luật lệ 114

UNIT 19: The media – Phương tiện truyền thô 119

UNIT 20: The arts – Nghệ thuật 124

Test Four (Units 16-20) 131

UNIT 21: Language building 1 – Xây dựng ngôn ngữ 1 133

UNIT 22: Language building 2 – Xây dựng ngôn ngữ 2 138

UNIT 23: Academic Writing Task 1 – Nhiệm vụ viết học thuật 143

UNIT 24: Academic Writing Task 2 – Nhiệm vụ viết học thuật 148

UNIT 25: General Training Writing – Viết General T 152

Test Five (Units 21-25) 158

Answer key 160

Recording scripts 189

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK + AUDIO TẠI ĐÂY

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK + AUDIO LINK DỰ PHÒNG TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right