30 Ngày Phủ Xanh IELTS – Đột Phá Tiếng Anh Cho Người Mới

30 Ngày Phủ Xanh IELTS – Đột Phá Tiếng Anh Cho Người Mới

Lộ trình học của cuốn sách được chia theo 30 ngày học liên tục. Trong đó, 20 bài học và luyện ngữ pháp quan trọng còn 10 bài luyện từ vựng. Thiết kế sách không phải sẵn có mà là kiểu mở, đòi hỏi bạn cần tự học để tự nâng cao trình độ của mình.

30 ngày phủ xanh IELTS – Đột phá tiếng Anh cho người mới

Hệ thống bài học ngữ pháp quan trọng trên nền tảng online kèm video học trực tiếp:

Các thì trong tiếng Anh

Bài 1: Thì hiện tại đơn

Bài 2: Thì hiện tại tiếp diễn

Bài 3: Thì hiện tại hoàn thành

Bài 4: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bài 5: Thì quá khứ đơn

Bài 6: Thì quá khứ tiếp diễn

Bài 7: Thì quá khứ hoàn thành

Bài 8: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Bài 9: Thì tương lai đơn – gần

Bài 10: Thì tương lai tiếp diễn

Bài 11: Thì tương lai hoàn thành

Bài 12: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài 13: Động từ, bài tập

Bài 14: Động từ bất quy tắc

Bài 15: Động từ khuyết thiếu

Bài 16: Linking verb – Các động từ nối

Bài 17: Phrasal verbs – cụm động từ

Bài 18: Danh từ, cụm danh từ

Bài 19: Tính từ, câu so sánh

Bài 20: Liên từ

Bài 21: Mạo từ

Bài 22: Đại từ

Bài 23: Giới từ

Bài 24: Sự hòa hợp chủ ngữ – động từ

Bài 25: Câu bị động

Bài 26: Mệnh đề quan hệ

Bài 27: Câu điều kiện

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 3

Bài 28: Câu hỏi đuôi

Bài 29: Câu so sánh

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right